Voorwoord

Het kalenderjaar 2022 was nog niet helemaal vrij van Corona, maar na de piek rond de voorjaarsvakantie verdween dit fenomeen toch langzaam maar zeker naar de achtergrond.

Met de benoeming van de nieuwe bestuursvoorzitter is als eerste aandachtspunt gestart met de vormgeving van het meerjaren strategisch beleidsplan voor de Stichting. De teneur hiervan was om voor de komende jaren de vinger aan de pols te houden ten aanzien van de basiskwaliteit.

In 2022 is het weliswaar niet gelukt om dit beleidsplan definitief vorm te geven, maar de gesprekken die ten aanzien van de inhoud zijn gevoerd met onder andere de leden van het Directeurenberaad, bleken waardevol te zijn.

Medio 2022 is bij Veldvest een bestuursvoorzitter a.i. aangesteld: Nico de Vrede. Zijn opdracht was onder andere om het hierboven genoemde aandachtspunt te finaliseren. Dat is in 2023 gelukt. Vlak voor het einde van dit kalenderjaar is een wervingscampagne gestart om een nieuwe bestuursvoorzitter aan te kunnen stellen.

Sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne is ook Veldvest gevraagd om onderwijs te geven aan leerlingen uit dit land. Daar is uiteraard zo goed mogelijk gevolg aan gegeven. Dit verzoek heeft er mede toe geleid dat in een versneld tempo een eerste Taalklas in het leven is geroepen, waarbij kinderen met een andere taalachtergrond vertrouwd raken met de Nederlandse taal.

Het streven is om deze voorziening daadwerkelijk te starten in 2023.

Op het gebied van huisvesting is veel geïnvesteerd in de realisatie van de bouw van een nieuw schoolgebouw in de wijk Zilverackers. Samen met RBOB (openbaar onderwijs) wordt een school gerealiseerd in deze wijk. Voor Veldvest betekent dit een dependance van bs. De Brembocht. De aanmeldingen voor deze locatie Huysackers verlopen naar grote tevredenheid.

Ook dit jaar is de krapte op de arbeidsmarkt nog een feit. Toch is mede met hulp van de collega’s het bestuur er in geslaagd om de bezetting op de scholen op orde te houden, waardoor het onderwijs aan de leerlingen ongehinderd door kon gaan. Het bestuur is trots op haar medewerkers!

Nico de Vrede
Interim bestuursvoorzitter

Stichting Veldvest
Pastoor Jansenplein 21
5504 BS Veldhoven

Telefoonnummer: 040-253 12 01
E-mailadres: info@veldvest.nl
Website: www.veldvest.nl

Epiloog

Met trots heb ik u dit jaarverslag aangeboden. De inhoud laat zien dat de collega’s van Stichting Veldvest er alles aan gedaan hebben om op een zo goed mogelijke manier het onderwijs te kunnen verzorgen voor onze leerlingen. Inmiddels heeft de uitslag van de cito toets laten zien, dat zij hier goed in geslaagd zijn.

De blik wordt weer naar voren gericht. Binnen de Stichting is een structuurwijziging aangebracht met behulp van een herinrichting van de bestaande beleidsgroepen. De focus voor 2023 ligt op het weer samen met elkaar onderwijs verzorgen en op nieuwe kansen en uitdagingen die zich hiervoor aandienen.

Ik heb er alle vertrouwen in dat de doelen voor 2023 inspirerend werken voor een ieder die betrokken is bij Veldvest.

Nico de Vrede
Interim bestuursvoorzitter